فایل کامل<پرسشنامه مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر 48 سوالی فرم بزرگسالان>

دانلود پرسشنامه اندلر و پارکر,پرسشنامه سبک های مقابله ای اندلر و پارکر,پرسشنامه سبکهای مقابله با استرس اندلر و پارکر,پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر,پرسشنامه ی راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر,پرسشنامه راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر,پرسشنامه مقابله با استرس اندلر و پارکر,پرسشنامه سبک های مقابله با استرس اندلر و پارکر پرسشنامه مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر 48 سوالی فرم بزرگسالان به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پرسشنامه مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر 48 سوالی فرم بزرگسالان.را مشاهده می نمایید

دانلود پرسشنامه مقابله با فشار روانی و سبکهای مقابله با استرس اندلر و پارکر 48 سوالی فرم بزرگسالان با روایی و پایایی و بررسی ابعاد آن


مشخصات فایل
تعداد صفحات7حجم136/845 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
تفسیر پرسشنامه‌ی مقابله با فشار روانی

در اين تحقيق نيز جهت بررسي و جمع آوري اطلاعات پيرامون سبك هاي مقابله با فشار رواني از پرسشنامه مقابله با فشار رواني اندلر و پاركر استفاده شد. اين آزمون يك ابزار اندازه گيري مداد و كاغذي خود گزارشي است كه توسط دو دانشمند فوق در سال 1990 تهيه شده است. اين آزمون در ايران براي اولين بار توسط اكبرزاده ترجمه، هنجاريابي و براي بررسي سبك هاي مقابله با فشار رواني در تهران در دهه71-63 بکار گرفته شده است.

اين آزمون شامل 48 مقوله (عبارت) می‌باشد كه پاسخ‌هاي هر مقوله به روش ليكرت از هيچ(1) تا خيلي زياد(5) مشخص شده است. آزمون مقابله با فشار رواني همانطور كه قبلاً اشاره شد، سه زمينه اصلي رفتارهاي مقابله‌اي را در بر مي‌گيرد كه عبارتند از: مقابله مسأله‌مدارانه يا برخورد فعال با مسأله در جهت مديريت و حل آن، مقابله هيجان‌مدارانه يا متمركز بر پا سخ هاي هيجاني به مسأله و مقابله اجتنابي يا فرار ازمسأله كه به دو شكل روي آوردن به اجتماع و فرد ديگر و با رو يآوردن و درگير شدن در يك فعاليت تازه بروز مي‌نمايد. پرسشنامه مورد نظر داراي دو فرم بزرگسالان و نوجوانان می‌باشد كه در اين تحقيق از فرم بزرگسالان استفاده شده است.


كل سوالات آزمون بر مبناي سه نوع رفتار مقابله‌اي فوق به سه دسته تقسيم مي‌شود:
الف) 16 ماده يا عبارت رفتارهاي مسأله‌مداري را مي‌سنجد و با حرف مخفف T نشان داده مي‌شود.
ب) 16 ماده يا عبارت رفتارهاي هيجان‌مداري را مي‌سنجد و با حرف مخفف E نشان داده مي‌شود.
ج) 16 ماده يا عبارت رفتارهاي اجتنابي را مي‌سنجد كه با حرف مخفف A نشان داده مي‌شود.


رفتارهاي اجتنابي داراي دو خرده مقياس می‌باشد كه 8 عبارت، روي آوردن به كارها و فعاليت هاي ديگر را بررسي مي‌كند كه با حرف D مشخص مي‌شوند و 8 عبارت ديگر، روي آوردن به اجتماع را بررسي مي‌كند که با حرف S معین می‌شود (اندلر و پارکر،1990)

روایی و پایایی پرسشنامه مقابله با فشار روانی بزرگسالان اندلر و پارکر

پایایی: ضریب آلفای کرونباخ سه زیر مقیاس اصلی آزمون (مقابله ی مسأله‌مدار، هیجان‌مدار و اجتنابی)، در نمونه‌های مختلف از جمله : نوجوانان، دانشجویان و بزرگسالان بالای 80 ٪ گزارش شده است (اندلر و پارکر، 1990 ).ضریب آلفای دو بعد زیر مقیاس مقابله اجتنابی (سرگرمی اجتماعی و توجه گردانی) نیز در نمونه‌های یاد شده بین 72٪ تا 84 ٪ بوده است. همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی زیر مقیاس‌ها در فاصله ی 6 هفته بین 51 ٪ تا 73 ٪ گزارش شده است. در ایران نیز شکری و همکاران (1384 ) ضریب آلفای زیر مقیاس مقابله ی مسأله‌مدار را 75٪، و زیر مقیاس مقابله ی هیجان‌مدار را 82 ٪ و زیر مقیاس مقابله اجتنابی را 73 ٪ گزارش کرده‌اند.


اعتبار : اعتبار سازه عبارات زیر مقیاس‌های آزمون از طریق محاسبه ی همبستگی هر یک از عبارات با کل عبارات زیر مقیاس مورد نظر اثبات شد. میزان همبستگی مشاهده شده بدین شرح است : مقابله مسأله‌مدار = 48 ٪، مقابله هیجان‌مدار=41 ٪، مقابله اجتنابی = 45 ٪ (اندلر و پارکر،1990).
دومین بخش پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سبک های مقابله ای است که در سه سبک مقابله مسئله‌مدار، هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار سنجیده شده است.

جدول (3-2) آزمون آلفاي كرونباخ بر روی سبک های مقابله ای و ابعاد آن

متغیر تعداد گویه ضريب آلفا كرونباخ
سبک های مقابله ای (کلی) 48 77٪
مقابله مسئله‌مدار 16 78٪
مقابله هیجان‌مدار 16 82٪
مقابله اجتناب‌مدار 16 76٪

با توجه به جدول (3-2) ضریب آلفاي كرونباخ براي متغیر سبک های مقابله ای در کل که مقدار آن 77٪ است نشان دهنده این امر است که پایایی گویه های این متغیر در حد بالایی است. پایایی مقابله مسئله‌مدار، هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار نیز به طور جداگانه بیش از 7٪ شده و در حد بسیار خوبی است


"

مطالب دیگر:
🔍جواب کتاب انگلیسی امریکن انگلیش فایل 3🔍بررسی نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی از دیدگاه قران🔍پایان نامه بررسی شبکه کامپیوتری🔍پروژه مراحل تعمیر مربوط به شبکه برق رسانی یک منطقه نفتی🔍بررسی اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک🔍پروژه کنترل توان در CDMA🔍مجموعه آزمایش های آشنایی با مولتی متر عقربه ای🔍پروژه ساخت یک قفل الکترونیکی با استفاده از میکرو کنترلر(AVR (ATMEGA8🔍پروژه بررسی عیب و علت خرابی در انواع لوازم خانگی🔍پروژه مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت🔍پروژه عایق های الکتریکی🔍پروژه کاربرد انرژی برق قدرت🔍پروژه بررسی پست های برق🔍پروژه بررسی سیستم های ابزار دقيق🔍پروژه اصول سیم کشی هوایی🔍پروژه بررسی سیستم های انتقال برق🔍پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروی برقی🔍بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني🔍تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي🔍بررسی توسعه کشاورزی و نقش آن در صنعت🔍روشهای تدریس سنتی و متداول🔍روشهاي نوين تدریس انشا با رويكردي به خلاقيت🔍بررسی ساختار نظام آموزشی سوئد - هندوستان🔍بررسی سازه فضا کار با بتن🔍بررسی سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك