فایل کامل<پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی>

مقیاس افسردگی اضطراب استرس,پرسشنامه اضطراب و افسردگی داس,مقیاس افسردگی اضطراب استرس dass,پرسشنامه اضطراب و افسردگی کودکان,پرسشنامه مقیاس افسردگی اضطراب استرس,پرسشنامه افسردگی-اضطراب و استرس dass,دانلود پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی,دانلود پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس dass 42 پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس فرم بلند 42 سوالی.را مشاهده می نمایید

دانلود پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس dass داس 42 سوالی با نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات10حجم25/78 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
تحلیل و تفسیر مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس(DASS)- فرم بلند؛ 42 گويه‌اي:

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS در سال 1995 توسط لاویبوند و لاویبوند تهیه شد. این مقیاس دارای دو فرم است. فرم کوتاه 21 عبارت است که هریک از سازه های روانی « افسردگی ،«اضطراب» و « استرس» را توسط 7 عبارت متفاوت، مورد ارزایابی قرار می دهد. فرم بلند آن شامل 42 عبارت است که هریک از 14 عبارت یک عامل یا سازه روانی را اندازه گیری می کند. فرم کوتاه 21 عبارتی توسط صاحبی و همکاران(1384) برای جمعیت ایرانی اعتباریابی شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه افسردگی-اضطراب و استرس dass

سه عامل استرس، اضطراب و افسردگی توسط مقیاسDASS-42 اندازه گیری می شود. منظور از استرس در این مقیاس شامل استرس های فیزیکی و روانی است. مطالعات انجام شده توسط لویباند و لویباند (1995) نشان داد که اعتبار و باز آزمایی برای زیر مقیاس های فرعی به ترتیب 81/0 برای استرس،79/0 برای اضطراب و 71/0 برای افسردگی بدست آمد. برای روایی مقیاس نیز ضرایب همبستگی با پرسشنامه های اضطراب و افسردگی بک به ترتیب 81/0 و 74/0 به دست آمد. بنابراین این مقیاس جهت بکارگیری در فعالیتهای پژوهشی و تشخیصی دارای اعتبار مناسبی است. در پژوهشی توسط افضلی و همکاران(1386) ویژگی های روان سنجی آزمون در نمونه 400 نفری از دانش آموزان شهر کرمانشاه اجرا و نتایج نشان داد که همبستگی مقیاس افسردگی این آزمون با تست افسردگی 849/0 همبستگی مقیاس اضطراب نیز با آزمون زونگ 831/0 و همبستگی مقیاس استرس و سیاهه استرس دانش آموزان757/0 بود. ضریب آلفای محاسبه شده برای مقیاس افسردگی برابر با 94/0 و مقیاس اضطراب برابر با 85/0 و مقیاس استرس برابر با 87/0 محاسبه شد.

نمره گذاری پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس 42 سوالی

نحوه پاسخدهی به پرسش ها به صورت 4 گزینه ای است که به صورت خود سنجی تکمیل می شود. دامنۀ پاسخ ها از " هیچ وقت " تا "همیشه" متغیر است، به طوری که افراد می توانند پاسخ های خود را به صورت یکی از گزینه های مقابل پرسش مربوطه به صورت "هیچ وقت" "کمی" " گاهی" و "همیشه" با علامت ضربدر(×) مشخص نمایند. نمره گذاری از "صفر" "سه" و نمره صفر برای گزینه "هیچ وقت"، نمره یک برای گزینه"کمی"، نمره دو برای گزینه "گاهی" و نمره سه برای گزینه "همیشه" در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب نمره‌ي هر آزمودني در هر يك از خرده‌مقياس‌هاي افسردگي، اضطراب و استرس بين صفر تا ... متغير است. نقاط برش بر حسب شدت خرده‌مقياس‌هاي افسردگي، اضطراب و استرس در جدول ... نمايانده شده است (فتحی آشتیانی،1391).


جدول3-1: نقاط برش برحسب شدت خرده‌مقياس‌هاي افسردگي، اضطراب و استرس
شدت افسردگی اضطراب استرس
عادی 9-0 7-0 14-0
خفیف 13-10 9-8 18-15
متوسط 20-14 14-10 25-19
شدید 27-21 19-15 33-26
بسیار شدید 28 بیشتر 20 و بیشتر 34 وبیشتر
پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس DASS DASS-42


"

مطالب دیگر:
📚کمک های اولیه در خونریزی ها وشوك📚کمیته بین المللی المپیک IOC📚کمیته جامعه ایمن شهرستان تایباد📚کنترل پیشبین مبتنی بر مدل در سیستم های وقایع گسسته📚کنترل کیفی در میکروب شناسی📚کنترل نهفته و کاربرد پروژه های کنترل نهفته📚کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی📚کوره کوپل📚کوفه📚کولر📚کیفیت توان تعاریف، شاخص ها، استانداردها و ضرورت ها📚كارآفريني و پروژه ويژه دانشجويان رشته حسابداری📚كارگاه آموزش كارپردازان و مسئولين تداركات واحدها📚كارگاه آموزشی خلاقيت📚كبد📚كتابخانه‌هاي خطي الكترونيكي📚كسب‌ و ‌كار هوشمند📚كلانشهرها📚كمپوست آسان📚كوپلينك های هيدروليكی📚گاوآهن دوار رتيواتور📚گذری بر سبک معماری هایتک📚گرافيک کامپيوتري📚گروه B استانداردهای جلب مشارکت و تعامل با بیمارو جامعه📚گروه صنایع چوب و ساز ه های چوبی