فایل کامل<پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور>

پرسشنامه دلبستگی ایمن,پرسشنامه سبک های دلبستگی,پرسشنامه سبک دلبستگی aaq,پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان,پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور,روش نمره گذاری پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان,ابعاد و مولفه های پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور.را مشاهده می نمایید

دانلود با روایی و پایایی و روش نمره گذاری


مشخصات فایل
تعداد صفحات5حجم132/174 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
تفسیر پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز

مقیاس دلبستگی بزرگسالان چگونگی ارزیابی فرد از مهارت‌های ارتباطی و سبک رابطه ی صمیمانه ی وی را مورد بررسی قرار می‌دهد، دارای 18 عبارت است که پاسخ دهندگان در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارات زیر بیان می‌کنند.این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس: وابستگی، که میزان اطمینان و تکیه کردن آزمودنی به دیگران را نشان می‌دهد، زیر مقیاس نزدیکی، که میزان صمیمیت و نزدیکی عاطفی آزمودنی با دیگران را می سنجد و زیر مقیاس اضطراب که میزان نگرانی فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به هر یک از زیر مقیاس‌ها 6 عبارت اختصاص یافته است. برای بدست آوردن نمرات مربوط به هر زیر مقیاس،امتیاز عبارات مربوط به آن را با هم جمع کرده و بر تعداد عبارات (6) تقسیم می کنیم.

آزمودنی ها بر مبنای نتایج به دست آمده، در یکی از سه گروه دارای سبک دلبستگی: ایمن،اضطرابی و اجتنابی جای می‌گیرند.
سبک دلبستگی ایمن: افرادی که امتیاز آنها در زیر مقیاس نزدیکی و وابستگی بالاتر از متوسط ودر زیر مقیاس اضطراب کمتر از متوسط است.
سبک دلبستگی اضطرابی: افرادی که امتیاز آنها در زیر مقیاس اضطراب بالاتر از متوسط و در زیر مقیاس‌های نزدیکی و وابستگی متوسط است.
سبک دلبستگی اجتنابی: افرادی که امتیاز آنها در هر سه زیر مقیاس پایین است(کولینز و رید،1990).


روایی و پایایی پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان

ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون برای هر یک از سه زیرمقیاس نزدیکی، وابستگی و اضطراب به ترتیب68 ٪، 71 ٪،52 ٪ گزارش شده است.کولینز و رید (1990 ) نشان دادند که زیر مقیاس‌های نزدیک بودن (C)، وابستگیD)) و اضطراب (A) در فاصله ی زمانی 2 ماه و حتی 8 ماه پایدار ماندند. با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش از80 ٪ است، میزان قابلیت اعتماد بدست آمده بالا است. در ایران نیز میزان قابلیت اعتماد با استفاده از روش آزمون-آزمون مجدد به صورت همبستگی بین دو اجرا بر روی نمونه‌ای با حجم 100 نفر آزمودنی، نتایج حاصل از دو بار اجرای این پرسشنامه با فاصله‌ی زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که تفاوت بین دو اجرای مقیاس‌ها ((C) (D) (A در RAAS معنادار نبوده است و این آزمون در سطح 95 ٪ قابل اعتماد است، اما با توجه به همبستگی بین نتایج دو اجرا، زیر مقیاس A قابل اعتماد ترین(75 ٪ = r) است و در درجه بندی زیر مقیاس C قابل اعتماد است (57 ٪ = r) و D کمترین میزان قابلیت اعتماد را در بین این سه زیر مقیاس دارا بوده است (47 ٪ = r). از سوی دیگر با محاسبه ی آلفای کرونباخ مشخص شد که زیر مقیاس اضطراب A)) بیشترین قابلیت اعتماد (74 ٪ ) و وابستگی (D) کمترین قابلیت اعتماد ( 28 ٪ ) را دارد و قابلیت اعتماد زیر مقیاس نزدیک بودن در حد متوسط ( 52 ٪ ) است که نتایج با بررسی از طریق بازآزمایی هماهنگ بوده است(کولینز و رید،1990).

اولين بخش پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه سبک های دلبستگی است است كه شامل سه خرده مقیاس (نزدیکی، وابستگی و اضطرابی) مي باشد و براي سنجش پايايي آن از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه نتايج آن به شرح جدول زير مي باشد.
جدول (3-1) آزمون آلفاي كرونباخ بر روي متغیر سبک های دلبستگی
متغیر تعداد گویه ضريب آلفا كرونباخ
سبک های دلبستگی 18 30٪


چنان كه در جدول (3-1) مشاهده مي كنيم ضريب آلفاي به دست آمده براي سبک های دلبستگی 30٪ بوده که این مقدار قابل قبول است.


"

مطالب دیگر:
پروژه بررسی آشنايي با ماهواره هاي هواشناسيپروژه بررسی صنعت حمل و نقل هوائیپروژه بررسی فرش ایرانیپایان نامه دکترای برق Reconfigurable MEMS Antennas and Coupling Matrix Estimationتحقیق پیرامون سيستم انتقال قدرت پيوسته متغير (CVT)اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين؛ آرژانتين، برزيل و مكزيكمقاله ترجمه چند برنامگی، Multi programingپروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزیپروژه آمار عامل های کاهش ازدواج کدامند؟پروژه آمار اعتیاد در کشورپروژه آمار انتخاب ماشین در پارکینگپروژه آمار ارتباط بین نمره مستمر و پایانیپروژه آمار ساختمان سازی و برج سازیگزارش کارآموزی رشته مدیریت در شرکت دخانیات واحد PMگزارش کارآموزی حسابداری در شرکت برق مشهدطرح توجيهي و کسب و کار پرورش مرغ گوشتيطرح توجيهی و کسب وکار پرورش گاو شيریتحقیق بررسی جهان بینی اسلامی و هنجارهای اجتماعی و اقتصادیتحقیق در مورد بررسی درآمدي بر پديده كودك آزاري در ايرانتحقیق بررسی روشهای علمی مقابله با زلزلهطرح کارآفرینی بازيافت روغن موتور كاركردهمقاله بررسی حافظه، یادگیری و آموزش در سنین مختلفتحقیق در مورد بررسی عوامل بزهکاری جوانانمقاله ای درباره اعتصابگزارش آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری